public void MysqlndUhConnection::shutdownServer    ( string $MYSQLND_UH_RES_MYSQLND_NAME   , string $level   )

MysqlndUhConnection::shutdownServerThe shutdownServer purpose

MYSQLND_UH_RES_MYSQLND_NAME

level