public bool MysqlndUhConnection::refreshServer    ( mysqlnd_connection $connection   , int $options   )

MysqlndUhConnection::refreshServerFlush or reset tables and caches

connection

Mysqlnd connection handle. Do not modify!

options

What to refresh.