string hw_api_attribute::key    ( void   )

hw_api_attribute::keyReturns key of the attribute