string sodium_crypto_sign_secretkey    ( string $key   )

sodium_crypto_sign_secretkeyDescription

key