string sodium_crypto_secretbox_keygen    ( void   )

sodium_crypto_secretbox_keygenGet random bytes for key