string sodium_crypto_kx_secretkey    ( string $key   )

sodium_crypto_kx_secretkeyDescription

key