string sodium_crypto_generichash    ( string $msg   [, string $key   [, int $length = SODIUM_CRYPTO_GENERICHASH_BYTES  ]] )

sodium_crypto_generichashGet a hash of the message

msg

key

length