string sodium_crypto_auth_keygen    ( void   )

sodium_crypto_auth_keygenGet random bytes for key